Wednesday, February 1, 2012

வாழும் பிரபாகரன்! : பகுதி 3

சிறைச்சாலை வாகனத்துக்குள் இருந்து எல்லாப் பக்கங்களிலும் திரும்பித் திரும்பிக் கையசைத்துச் சென்ற அந்த முன்னாள் இராணுவத் தளபதியைப் பார்க்கும் போது சிறைப்பட்ட சிங்கம் ஒன்று முயலாகிப் போனது போலிருந்தது...

முழுமையாக இங்கே வாழும் பிரபாகரன்! : பகுதி 3

No comments: